عشق چیست...؟

http://faupload.com/upload/91/Khordad/527588-4052961919732-1420335929-n.jpg

فرهنگ معین،عشق را این گونه معنا می کند:

1.به حدَافراط دوست داشتن.

2.دوستی مفرط،محبتَ نام.

وبعدآن را،ازنظرروان شناسی به این صورت تحلیل می کندکه:

عشق یکی ازعواطف(انسانی)است که مرکب می باشداز تمایلات

جسمانی،حس،جمال،حس اجتماعی،تعجب،عزت نفس وغیره...

عشق علاقه  بسیارشدیدوغالبآ نامعغولی است که گاهی

هیجانات کدورت انگیزرا باعث می شودوآن،یکی ازمظاهرمختلف

عدالت اجتماعی است که غالبآ جزو،شهوات  به شمارمی آید.

عشق رامعمولآمشتق ازکلمه((عشقه))دانسته اندکه به فارسی آن را((عشق پیچان))

نامند.این گیاه بردرخت می پیچیدوملازم آن می باشدوچون بر

درختی بپیچدآن را خشک کند.همین.،حالت عشق است که برهردلی عارض

شودصاحبش را،زردوخشک کند.

 

شهیدمطهّری دربارۀ  توضیح معنای عشق می گوید:

درزبان عربی می گویندکلمه [عشق]دراصل ازمادّه((عَشَقَه))است و

((عشقه))نام گیاهی است که درفارسی به آن ((پیچک))می گویندکه

به هرچیزبرسد دورآن می پیچد:مثلآ:وقتی به یک گیاه  دیگر

می رسد دورآن چنان می پیچدکه آن راتقریبآمحدودومحصور

می کندودراختیارخودش قرارمی دهد.یک چنین حالتی[در

انسان پیدامی شود]واثرش این است که"برخلاف  محبّت

عادی"انسان را از حالت عادی خارج می کند خوب وخوراک را ازاومی گیرد،توجۀ رامنحصربه همان معشوق

می کند:یعنی یک نوع حّدوتآحّدویگانگی دراوبه وجود می آورد:یعنی

اورا ازهمه چیز می بردوتنهابه یک چیزمتوجه می کند،به طوری که

همه چیزش اومی شود

ویژگی های عشق:

عشق درمراتب ومراحل مختلف خود،ویژگی های گوناگونی داردوآثاری

متفاوت دروجود عاشق ازخودبه جای می گذاردکه برخی ازآن ها مثبت ومورده

ستایش وبرخی دیگرنیز احیانآ منفی است.

مرحوم دهخدا،دربارۀ برخی از این ویژیگی ها[که معمولآ به عاشق نسبت

داده می شود ] میگویند :

چابک دست ،آتش دست،جوانمرد،دریادل،دل افروز ،...

سرکش،بی پروا،بی قرار،غیور،شورانگیز،شعله خوی،

هستی سوز،جگرسوز،عالم سوزوخانه سوز.ادامه خواهد داشت....

 

 

منابع استفاده شده:

1_فرهنگ معین،عشق

2_دهخدا،علی اکبر،لغتنامه عشقه.

 

تحقیق وتفحص: از{تنهاترتنهاخودم}

/ 0 نظر / 32 بازدید