نامه مرگ

این جا تاریکــــــ و نمـــ ـور استـــــ


تنهــــاییَــــم از چند لحظه پیش آغاز گشتـــــــ .

هنگامـــــــی کــــِ همخانه زیرزمینــــــــ ـی ام

موشــــــ ـی کـــ ـور

برای ِ

واپسین بار چشـــــمان خویش را بر رویِ خاکـــــــ بست.

نبودنش،

ندیدنَـــش..

آزارمـ مـــــــی دهد

... نه بـــِ دلتنگــــی ... نه بــِ عشق .. نه بــِ ...

بگذریـــــــم.....!!

چشم چپِ نمی جویده امـ سَختــــــــ آزارمـ می دهد

با این ـهمه هَنـــــــوز می توانم آن جا را ببینم

از شـ ـکافـــــِ سنگــِ بالایِ ســـــــــــرم

خـــ ـانه هنوز بیداست............

/ 1 نظر / 12 بازدید
مریم

عشقمیییییییییییییییییییییییییییییییییییییی[گل][ماچ]