پرسید................

پرسید................


پرسید که چرا دیر کرده است؟ نکند دل دیگری او را اسیر کرده است؟

خندیدیم و گفتم او فقط اسیر من است تنها دقایقی چند تاخیر کرده است گفتم امروز هوا سرد بوده است شاید موعد قرار تغییر کرده است...

خندید به سادگیم آینه و گفت احساس پاک تو را زنجیر کرده است!گفتم از عشق من چنین سخن مگوی گفت:خوابی سالها دیر کرده است...

/ 0 نظر / 4 بازدید