عشق.عشق مجازی یاعشق ظاهری

http://img.pix98.com/img7/Wall/black/a/show/Www.Pix98.CoM_black_032.jpg

1.عشق مجازی یاعشق ظاهری :

به عشق غیره حقیقی و زودگذر،عشق مجازی گفته می شود. عشق ظاهری،

مانند عشقی که درموجودات زنده وجود دارد وسبب جلب وجذب یکی نسبت

به دیگری می شود ونتیجۀ آن، بقای نسل و نوع است.

 

2.عشق جسمانی :

عشق جسمانی،عشق است که مبنای آن شهوت جنسی می باشد ودر

برابرعشق معنوی ویاعشق روحانی قرار دارد.

 

3.عشق وضیع :

دراصطلاح فلاسفه،این عشق ازانواع عشق پست حیوانی است،که غرض

عمدۀ آن، اطفای شهوت حیوانی است.

می توان گفت که این سه تعبیریا سه اصطلاح،درواقع بیان یک نوع ازعشق

است که منشاً آن شهوت وغریزۀ جنسی حیوان وانسان است و هنوزتعالی

نیافته وبه مراحل بالاترارتقا نیافته است.

 

4.عشق نفسانی :

مرحوم صدرالمتالهین،عشق مجازی رابه عشق حیوانی وعشق نفسانی

تقسیم کرده است ودر تبین عشق نفسانی می نویسد :

عشق نفسانی،عشقی است که سرآغاز وسرچشمه اش مشاکله

وهماهنگی وجودی درجوهرنفس عاشق ومعشوق می باشد

 

5.عشق روحانی :

عشق روحانی باعشق معنوی,عشقی است که هدف آن لذّت روحی باشد

ودربرابرعشق جسمانی قراردارد.

استفاده شده ازمنابع :

دهخدا،علی اکبرلغتنامه،مادهّ عشق.

فرهنگ معین، مادّه عشق.

مجموعۀآثار ج3،ص54.

 

تحقیق وتفحص از:{تنهاترتنهاخودم}

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

/ 0 نظر / 27 بازدید