مگه میشه....عشق

 

مگه میشه :

مگه میشه...! 20 ...!ساله باشی، همه به گن به قیافت نمیادبیشترنشون میدی.

مگه میشه...! دل یه آدم این همه بشکن بازم.سرپابیسته

مگه میشه...!یه آدم یادش نباشه کی خندیده...شادیهاش کیا بوده.

مگه میشه...!بخوای بخندی اونم بابغض، تلخ لرزش بترسی بازم بشکنی دیگه نخندی مگه میشه.؟

مگه میشه...!ساعت ها،  روزها، سال ها،نگاهت به گوشیت باشه

تا بهت زنگ بزنه اونم که میدونی نمیزنه بازم تو انتظارش باشی مگه میشه..؟

مگه میشه...!یه پسر به خاطریه دختر دوبارجونشو ازخودش بگیره ؟

مگه میشه ...!یه پسرعشق این همه جدی بگیره...خودشو،جدی نگیرکه داره پیرمیشه

مگه میشه...! یه پسر این همه عاشق باشه ، عشقش بره بهونه اش ازخدا بگیره

مگه میشه...!یه پسرمثل دخترابشینه  واسه دل خودش هر روزاشک بریزه مگه میشه...؟

مگه میشه...!یه دختر این همه سنگ دل باشه سنگ صبورتو بشکنه بااون قلب تو پاره کنه؟

مگه میشه...!توهوای گرم تابستون آدم یخ بزنه دستهاش سرد باشه اشک بریزه؟

مگه میشه...!آرزو  نداشته باشه....،.آرزوهاش برعکس آرزوهاش باشه مگه میشه؟

جواب من : باورش سخته واسه اونای که تو عشقشون شک دارن و هوس به جای

عشق گذاشتن......آره((مگه میشه...!))|؟؟؟

 

 

 

نوشته از : {تنهاترتنهاخودم}

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

 
/ 0 نظر / 25 بازدید