به کی عاشق میگن


jkujmxlb0q7clqgzrcmh.jpg

به کی عاشق میگین ؟

گاهی انسان احساس می کندکه قلب اوبه تپش افتاده ونبضش به شدت می زند

ونگاهش به نقطه ای نامعلوم خیره مانده وبه شدت دچاربی قراری واظطراب

شده است.اشک ازچشمان او،به گونه ای غیرارادی برصورتش می لغزد

وبی اشتهایی وبی خوابی براوغلبه کرده وافکارش تنهابریک چیزیایک

شخص متمرکزشده و تنهادراندیشه آن:چیزی یاشخصی که ((معشوق))

اونامیده می شود.

چنین فردی بااین علامت هاعاشق شده ویادیگران،اورا به این نام

می نامند و نشانه های یاد شده، تنهابعضی ازحالت ها، روحیات ویانشانه های

عشق و عاشقی به شمارمی آید.

البته عشق وعاشقی مراحل ومراتبی داردو دارای شدت وضعف است

وبه همین دلیل،نشانه های آن نیزمتفاوت است.گاهی این نشانه ها وعوارض

آن چنان شدیداست که عاشق رادیوانه وسرگردان کوی وبیابان می کند

وگاهی نیزاورادچارضعف،بی خوابی ویابی اشتهایی مفرط می نمایدوحتی

ممکن است ادامه وتشدیداین اظطراب هاوهیجانات روحی،منجربه نابودی ومرگ اوشود.

به هرحال،درصورتی که عاشق برهیجانات روحی خودمسلط نشود همواره درمعرض هجوم

آن هاقرارداشته ونمی تواند به جزوصال معشوق،به چیزدیگری فکرکندویادراندیشه دیگری باشد.

عاشق اگرازوصال ویادیدن معشوق خود.محروم شودخبراورا،ازبادصبامی گیردوبه دیدن اشیایا

اشخاصی که کمترین ارتباطی بامعشوق دارندقانع شده واحساس خوشحالی می کندوبرعکس،

درفراق معشوق می سوزد واشک میریزدوهمچنان دردمی کشدوقلبش به شدت می زند وگاه نیزاحساس می کند

که ممکن است قلب او،ازکاربیفتد.دنیاونعمت های آن:به جزوصال معشوق درنظرعاشق بی ارزش وبی معناجلوه می کند

وهمین دلیل،همه امکانات وثروتی راکه دراختیارخود دارد ونیزجان خود رافدای معشوق می کند.عاشق،معمولآ ازکارتلاش

روزانه ومورد پسندمردم بازمی ماندوازطرف دیگر،برای رسیدن به هدف از وموانع رابه هیچ می انگارد.گاه باشنیدن

خبری ازمعشوق  ویادیدن  روخسارویاحتی جلوه ونیزنشانه ای اازاوچنان خرسندوهیجان زده ومسرورمی شودکه

فوق طاقت او ونیزفوق دریافت ودرک دیگران واطرافیان اوست وگاهی هم،ازشدت ناراحتی واضطراب وغم فراق

بهاروبوستان وگل چشمه ودریا وکوه وجنگل نیزاورابه وجدنمی آورد،بلکه ممکن است برغم وناراحتی واضطراب درونی اوبیفزاید....ادامه خواهد داشت......

{تنهاترتنهاخودم}

                   

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید