دستانش را بگیر!

دستانش را بگیر!

آنقدر نزدیکش باش که گرمای نفس هایش را حس کنی!

خوب عطرش را بو بکش!

موقع بوسیدنش از ته دل ببوسش ... از ته دل ببویش ... از ته دل لمسش کن!

... ... از ته دل نگاهش کن ... از ته دل صدایش کن!

از تمام لحظات با هم بودن نهایت استفاده را بکن!

روزی می رود ...

و حسرت همه ی اینهایی که گفتم در دلت می ماند ...

 

 

کسوف...اعتراض زمین است به خیانت خورشید

خسوف...غیرت زمین است وقتی ماه پنهانی سراغ خورشید می رود

نه کسوف و نه خسوف! می خواهم خودم باشم ...

 

 

 

 

از چشم هیچ کسی نمی شود خواند که دوستتان دارد یا نه .... !

بس که برای نفر قبلی گریه کرده ، حالت چشمانش عوض شده

 

 

مــن زانــو هـایـم را بــه آغـوش کــشیده بـــودم..

وقتــی تــو بــرای آغــوش دیـگری..

زانــو زده بـودی ...

 

 

بعضی زخمها هستند که هیچ گاه نمی شود آن ها را درمان کرد

فقط باید مراقب بود روی آن نمک پاشیده نشود.

 

دستت می سوزد با سیگار !


به خودت می آیی


یادت می آید دیگر نه کسی است


که از پشت بغلت کند


نه دستی که شانه هایت را بگیرد


نه صدای که قشنگ تر از باد باشد ..


اسم این تنهایی است

 

 

به سکوت لبخند میزنم ، او هم به من!!

کم کم به زندگی در کنار هم عادت کرده ایم.........

 

 

تو چه میفهمی

حال و روز

کسی را که دیگر

 هیـــــــــــچ

نگاهی

دلش را نمی لرزاند..؟

/ 1 نظر / 9 بازدید