این نوشته رو برای تو نوشتم..

nimy29wgvcegwxgijkjd.jpg

این نوشته روبرای تونوشتم خوب بخون....!

بخون که هرچی زندگی کردیم خاطره ها,قول ها,آینده که باتوقرار بود باشه,بعدتوبرام این نوشته ها مونده...

 

امروزخبری ازتوگرفتم....؟!

خبربی انصافی تو به من...خبرکه داغونم کرد...توروباکس دیگه....؟!

دفعات درهای نفرت کوبوندم پشت سرم,خودم مثل دیوانه ها به کوچه ها انداختم

قلب آتیش گرفتمو:بادل داری دروغ..., دل خیانت دیدموتسکین دادم.

خون گریه کردم تودلم صدام بازدر نیومدساکت موندم گفتم خدایی هست...!

میدونی...؟چندمین باره به یادت پنهون ازهمه نگاه ها اشک ریختم توکنج تاریک اتاقم

اون موقع ها انگارتوجلاد رویاهم,قاتل آرزوهام وظلم یه عمربه جونی که  به دست

عزرائیل ای که هرشب در رویاهاشومیشکنه میگه حاضرشو وقت رفتنه.......

به یادوقت های که باهم شراب قرمزنوشیدیم.الان تنها نوش جان به شرفت نه به بیشرفیت مینوشم.

من عاشق بودم...!عاشق توکه....!

 

می خواستم دنیاروبرات تنگ بکنم توهم جلوم زانوبزنی التماسم کنی

روزای که بتو هستم وخیانت, توبه من ازنفرت یه طناب دارساختم که بندازم دورگردنت حکم

اعدام توبدم : نشد...نتونستم...

خدای هست...یه روزی توهم می سوزی اشک میریزی

یه روزی توهم  التماسم میکنی نوبت من هم میشه

ای ظالم روز...روزتوباشه ...

هرشب تاسپیده دم اشک ریختم باآهنگ های غمگین هم دردشدم.وقتی که اشک چشاموپاک

میکردم به آینه نگاه مینداختم هردفعه توچشام ظاهرمیشدی بازم اشکم جاری میشد به حال روزم.

عکس آخرت تو قابش کردم گذاشتم بالا سرم.که بعد ازدواجت بذارم رومزار قبرم

الانم هرکی میپرسیه این کیه میگم چی..؟بگم آخه....بگم عشقم

هست یاکسی که یه عمرجوونیموازم گرفت.ای...ای ...ای خدامگه چی دادی داری اینجوری پس میگیری.

برای تو؟  چه بایدی داشت

برای تو ، مردن بهانه نمی خواد. وقت نبودنت خود مرگی هست برای خودش
زیر آوار آخرین حرفت جا مانده ام. خداحافظت چند ریشتر بود لعنتی؟!!!....

که آورغم شدی تواولین بّهاره زندگیم.واین چنین پس لرزه داره بعدرفتنت.

اشک بریزم تاکی...؟  برمیگردی...؟هرچی بود تموم شد
توجلاّدرویاهام,قاتل آروزوهام, وظلم یه عمربی رحمی عزراییل
که بسر رسید.باتیرنفرت از روزگار خودموخلاص میکنم....؟

بیا امانتتوبگیر...........؟

عکس تو یادت نره بذاری روی مزارم...

 

 

                                                                نوشته از:{تنهاترتنهاخودم}

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

/ 0 نظر / 29 بازدید