عشق از دیدگاه عرفا

والپیپرهای زمینه مشکی Www.Pix98.CoM

عشق از دیدگاه عرفا :

عرفا از اشتیاق به لقای حق تعالی و معرفت ذات و شهود صفات در ذات خداوند،

تعبیربه((عشق حقیقی))ویا((عشق اکبر))می کنند.

درنگاه تصوّف  و عرفان،اساس وبنیادهستی برعشق نهاده شده وجٌنب

وجوشی که سراسروجودرافراگرفته ، به همین مناسبت است:پس کمال واقعی

رادر عشق بایدجستجوکرد....

برخی ازعرفاگفته اند: عشق ،آتشی است که دردل، افروخته می شود وبراثر

افروختگی آن،چه جزدوست است سوخته گردد.ونیزگفته اند

: ((عشق دیایی است، پراز درد ورنجعرفا، دیدگاه.))

عرفا،دیدگاه فلاسفه رادرزمینۀ دونوع دانستن عشق ردکرده ومدّعی

هستند که : درمعشوق های مجازی هم، عاشق(درعین حال که خودش

نمی داند) معوشوق رابه اعتبار این که پرتوی از اوست دوست دارد. به

عقیده آن ها، اساساً محال است که انسان غیرخدا رادوست داشته باشد.

محی الدّین میگوید :

ما اَحَبَّ اَحَدٌغَیرَخالِقِهِ اکِنِ احتَجَبَ عَنهٌ تَعالی تَحتَ زَینَبَ

وَسٌعادَوَهِندو...

هیچ کس غیرازخالق خود رادوست نداشته است،امّاخداوند

درزیرنام های زینب وسعاد وهند،که معشوق های مجازی

هستندپنهان است.معشوق حقیقی خود اوست.

اصطلا حات و معانی دیگرعشق :

همان گونه که اشاره کردیم، عشق به یک معناویا حتّی چند معنای محدود

ومشخص نیامده واصطلاحات وتعبیرات آن نیز به یک یاچندین

تعبیرخلاصه نمی شود:بنابرین دراین جابرای آشنای بیشتر،به برخی

دیگرازاصطلاحات وترکیبات مربوط به عشق اشاره می شود.

عشق مجازی یاعشق ظاهری

به عشق غیره حقیقی وزودگذر،عشق مجازی گفته میشود عشق ظاهری،

مانندعشقی که درموجودات زنده و وجود داره وسبب جلب وجذب یکی نسبت به دیگری

میشود و نتیجۀ آن ، بقای نسل ونوع است.

عشق جسمانی :

عشق جسمانی، عشقی است که مبنای آن شهوت جنسی می باشدودر برابرعشق معنوی ویاعشق روحانی قرار دارد.

 

 

 ادامه خواهد داشت...

             

استفاده شده ازمنابع :

 .......مجموعه آثار،ج523ص3،شیرازی ،صدرالدین،الحکمة المتعالیه،ج7ص174. همان

تحقیق وتفحص از( تنهاترتنهاخودم)

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

/ 0 نظر / 22 بازدید