عشق ازدیدگاه فلاسفه...


uqc3t38r1glfhtup74d.jpg

عشق  ازدیدگاه فلاسفه...

ازنظرفلسفی،مسُله عشق،یکی ازمسا یُلی است که درفلسفۀ افلاطون

وافلاطونیان اخیروفلسفۀ اشراقی ایران وفلسفۀ باطنیّه مرد توجّه وبحث

قرارگرفته است.بعضی عشق را رذیلت وبعضی دیگر،آن رافظیلت دانسته اند.

درهرصورت، دراصطلاح فلسفه وعرفان، عشق معانی وترکیبات گوناگونی

دارد،به عنوان نمونه، افلاطون دراین مورد می گوید :

روح انسان، در عالم مجرّدات وقبل ازورودبه دنیا،حقیقت

زیبایی وحسن"مطلق"یعنی خیر"رابدون پرده وحجاب دیده

است.پس دراین دنیاچون حسن ظاهری ونسبی ومجازی را

می بیندازآن زیبایی مطلق که سابقاًدرک نموده یادمی کندوغم

هجران به اودست می دهد وهوای عشق اورا برمی دارد[ودر

نتیجه]فریفتۀ آن جهان می شود ومانندمرغی که درقفس است

می خواهد به سوی او پراوزکند. عواطف وعوالم محبّت،همه همان

شوق لقای حق است،امّاعشق جسمانی مانند حسن صُوَرمجازی

است وعشق حقیقی، سودایی است که به سرحکیم می زند....

شهیدمطهّری می گوید :

بوعلی سینا،خواجه نصیرالدین طوسی وملاصدار،عشق را

دونوع می دانند.برخی عشق هارا عشق های جنسی می دانند"که

این هاراعشق مجازی می نامندنه عشق حقیقی" ومعتقدندکه

بعضی عشق ها،عشق روحانی،یعنی عشق نفسانی است:به این

معناکه درواقع،میان دوروح نوعی کشش وجود دارد...خواجه

نصیرالدین ازآن به((مٌشاکَلَة بَینَ النُّفوس))تعبیرمی کندکه یک نوع

هم شکلی میان روح هاوجود دارد. درواقع این ها مدّی هستند

که در روح انسان یک بذری برای عشق روحانی ومعنوی هست

که درواقع، اگرنفسی هم این جا وجود دارد، فقط محرّک انسان

است ومعشوق حقیقی انسان، یک حقیقت ماورای طبیعی است

که روح انسان بااومتّحدمی شودوبه اومی رسدو اوراکشف

می کندودر واقع معشوق حقیقی در درون است

 ادامه خواهد داشت....

 

استفاده شده ازمنابع :

دهخدا،علی اکبرلغتنامه،مادهّ عشق.

فرهنگ معین، مادّه عشق.

مجموعۀآثار ج3،ص54.

 

تحقیق وتفحص از:{تنهاترتنهاخودم}

فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

/ 0 نظر / 32 بازدید