علیرضا افتخاری


سلام ای مست،تو خنده هام تو گریه هام،کعبه دل،شب بو
صبحتان بخیر مردم،شمع و شکر،شب کوچه ها 

 

 

 

٣٣١٢٠۶٣      به کجا چنین شتابان              علیرضا افتخاری               
   
٣٣١٢٠۵٧     سلام ای مست           علیرضا افتخاری              
   
٣٣١٢٠۵٨     توخنده هام تو گریه هام           علیرضا افتخاری              
   
٣٣١٢٠۵٩     کعبه دل           علیرضا افتخاری              
   
٣٣١٢٠۶٠     شب بو           علیرضا افتخاری           
   
٣٣١٢٠۶١     صبحتان بخیر مردم           علیرضا افتخاری           
   
٣٣١٢٠۶٢     شمع و شکر           علیرضا افتخاری

             3312056          شب کوچه ها

/ 0 نظر / 29 بازدید